Ava otsing
« Tuna 1 / 2020

Mark Gortfelder ja Allan Puur. Tuna artiklipreemia 2019 (sisekaanel)

2019. aasta oli väga erinevate sündmuste juubeliaasta, mis avaldus ka ajakirja erinevatel lehekülgedel. Seekordse Tuna preemia vaekausil oli seitse
eriteemalist artiklit alates Tallinna eelajaloost, Rootsi-aegsest Eesti- ja Liivimaast eesti rahvusväeosadeni, Abhaasia eestlasteni ning edasi 1949.
aasta märtsiküüditamiseni NSV Liidu sõjajärgsete massideportatsioonide kontekstis. Esmakordselt oli kandidaatide hulgas ka arvustuste rubriigis
ilmunud Jaan Unduski kongeniaalne essee Enn Tarvelist. Kõik kirjeldatud lood on ja olid preemia aspektist vägagi arvestatavad.
Kummatigi langes vaekauss üsnagi kindlalt Mark Gortfelderi ja Allan Puuri artiklile „Demograafiline nüüdisajastumine Eestis: 1850–1899 sündinud naiste emaduslugude analüüs“. Tähelepanuväärne oli nii see, et esmakordselt Tuna preemiate ajaloos läks see nii kahe autori koos kirjutatud artiklile kui ka rahvastikuteaduslikule artiklile. Tuna täitis taas oma funktsiooni olla ajalookultuuri ajakiri selle täielikumas mõttes.