Ava otsing
« Tuna 1 / 2019 Laadi alla

Kevadkülvi kampaania ja kollektiviseerimine 1930. aastal Krimmis Džurtši külas (lk 96–100)

ILLUSTRATSIOON:
Ilmar Enoki vihiku kaas.

[Koolipoisi vihikust litereeritud tekst:]
Ilmar Enok. 1930 aastal. Весенная посевная компания и коллективизация1Tõlge: Kevadkülvi kampaania ja kollektiviseerimine.

16 Jaanuwaril. Kewadine külwitöö on wäga tähtjas suur ülesanne. Meie riigi ehitustöö tarwitab palju wilja. Sellepärast peawad kõiik põllud täiskülwatud saama, kui palju kellegile on määratud. Mitte üht naela odre ei tohi enam ära jahwatada. Seemnewili peab saama ärapuhastatud ja ühte aita pandud. Ilmar Enok.

18 Jaanuwaril. Mikspärast on waja Kewadel põllud tais külwata ja weel rohkem kui minewal aastal. Sellepärast, et riigil [on] palju wilja tarwis. Praegu ehitakse palju wabrikuid, kus tehakse põll[u]töö riistu ja traktorid. Ilma nendeta põllumees läbi [ei saa], sellepärast on tema kohus rohkem wilja külwata. Kui on töölistel leiba, siis jõuawad nad rohkem töötada. Ilmar Enok.

Kunni 3 webruarini on meie külanõuukogu raioonis kokku[k]ogutud 777 tsentnerist suiwilja seemnest, mis kevadel waja lähel, 428 tsentneri, sellega rohkem Kui pool. Kogumine Kestab edasi. Sellega on lootust, et Kõik suiwilja põld saab täis Kulwatud. Kolhos peab selle eest murets[e]ma, et mitte üks hektar maad tühjaks ei jää. Ilmar Enok.

Heile tegi küla[nõuukogu]2Lehest on tükk välja lõigatud, seal tõenäoliselt kirjas olnud sõna(osa)d on edasi antud nurksulgudes. otsuseks, et 14 w[ebruariks] peab kõik see [seemnewili] kokkutoodud olema, muidu saawad tõrkujad trahwitud. Kevadini kulw on osa meie 5 aastasest ehitusplaamist, see peab tingimata täidetud saama, kes seda ei tee, see on riigi plaanide lõhkuja. Seda pidagu igaüks meeles Asi on wäga tõsine. Ilmar Enok

12 webr. Weel kaks päewa, siis peab kõik seemnewili Koos olema, see on walitsuse Kindel Käsk ja seda Käsku peawad Kõik täitma, kolhosnikud ja üksikud. Keegi ärgu oodaku, et kuskiltpoolt [abi tuleb]. Abi antakse ainult sinna, Kus wili Sugugi ei Kaswanud ja neile perekandadele, Kellel suiwilja maas [ei] olnud. Kõigil teistel jäeti sügisel odra ja Kaera seeme kätte. Warjamine ja  kaduhoidmine [s. t. kodus hoidmine] ei aita midagi, tarwis on wili ühisaita tuua. Ilmar Enok

18 ф. Труд человека в колхозе ра[c]предоляется правильно, каждый работает по своим силам и способностям. Никто не сидит без дела, но и н[и]кому не трудно. Малолетние дети и нетрудоспособные старики […………..?], а доже Ilmar Enok.3Tõlge: Tööd on kolhoosis jaotatud inimestele õiglaselt, igaüks töötab oma jõu ja võimete kohaselt. Keegi ei istu ilma tegevuseta, aga kellelgi pole ka liiga raske. Alaealised ja töövõimetud vanakesed [?on tööst vabastatud?], nagu ka Ilmar Enok.

22 webr Meie külas on weel järgmised pered, Kes ei ole Kollektiiwi astunud: Martin Tewert, Gustaw Lepasaar ja tema õed Margareeta Nugis, Juuli Weikmann, Jaan Oraw, Juula Kalani, Benjam Oraw, Isot Lubsenko, Johanna Saltsmann, Paul Kaik ja Maria Pukspuu. Kokku 12 maja pidamist. Need armastawad weel oma uksikut elu ja Kardawad ühistööd kolleketiiwis. Aga warsti saawad ka nemad aru kus parem on. Ilmar Enok.

Täna on 24 weebruar, aga meie külas ei ole seemnewili kõik koos. Kõige hullem lugu on uksikmajapidamisetel, nad põiklewad igamoodi sellest kõrwale et nad seemne kokkutooks ja nad pe[a]wad seda täitma. Partei ja Nõuukogude walitsus on kindlasti otsustanud, et põllud pe[a]wad täis külwatud saama ja see otsus saab täidetud. Kes oma määratud seemnewilja kokku ei too, see saadetakse külast wälja. Kes külawata ei taha, see ei ole ka põllumees Ilmar Enok.

ILLUSTRATSIOON

24 Webr. 1. Kas on meie küla selle walitsusega rahul? Jah on, [pooled ei ole]4Varasem tekst on kustutatud, sealt kumab läbi „pooled ei ole“. 2. Kas on ne[i]d kes nurisewad? Jah nurisewad 3. Miks meie koolilapsed pioneerik[s] ei astu? Ei taha usust lahguta. 5. Miks noored inimesed komsomoliks5See küsimus on jäänud lõpetamata ja vastuseta.

10 marts. 15 Märtsil algab kewadine külw. Siis läheme kogu kooliga waatama. Kudas terwe küla korraga põllul tööd alu[s]tab. Kõik holused, rallad, äkked ja tarwilik jagu inimesi lähewad wälja. See on nagu suurel talgul, lõbus ühistöö. Küla nõuukogu ja agronomi plaani jarele peab külw 1. aprilliks lõpetatud olema Nüüd käib kõik põllutöö kindla plaani järele. Kui meie kõik ühelmeelel tööle asuma, saab wiie aastane riigi plaan nelja aastaga täidetud Ilmar Enok.

14 Marts. Krimmi wabariigis on 10 raiooni, neli stepiraiooni: Dsankoi, Eupatoria, Kertsi ja Weodasia6Džankoi (krimmitatari Cankoy), Jevpatoria (Kezlev), Kertš, Feodossija (Kefe) ja kuus mägestiku raiooni: Simferopoli; Sewastoopoli, Bahtsisarai7Simferopol (Aqmescit), Sevastopol (Aqyar), Bahtšisarai (Bahҁesaray)., Jalta, Karasubasari ja Sudaki raioonid. Stepi raioonides kaswatakse wilja ja karja, mägestiku raioonides on tööks aiapidamine, wiinamarja ja tubakukaswatus ja kalapüüdmine. Kõik raioonid on juba Kollektiwiseeritud, Eupotoria, Sewastopol Jalta Sudak Weodosia ja Kerts on mereäärsed linnad Ilmar Enok.

ILLUSTRATSIOON

15 Marts. Meie artelli külwitöö läheb jõuudsasti: Tuli wihma maa on märg, seeme hakkab idanema. Juba on üle 50 hektari külwatud. On ka neid, kes töö juurest plehku panewad, näituseks Kalani Gustaw ja tema wend Martin kes lambakarjas ei taha Käia. Niisugused saawad artellist wälja heeidetud. Tänawu saawad kollektiiwid naloogi poolest suurt kergitust (s.t. maksukergendust), aga üksikud peremehed ei saa. Kollektiiwi olukord läheb paremaks, aga üksikmaja pidam[i]sed lag[u]newad. Kõik kulaklised isikud, kes [end] kollektiiwi seaduste alla ei painuta, saawad wälja pühitud Elagu nõuukogude wõim Ilmar Enok.

18 Martsilil. Kuni 16 Martsini on meie külas külwatud suiwilja 150 hektari. Kõiges nõuukogu raioonis, s.o. kuu[e]s külas on tarwis külwata 900 hektari, sellest oli 16 Martsiks külwatud enam kui 300 hektari. Külwitöö läheb jõuudsalt, on aga head wihma waja. Nisupõllud, mis sugisel mustaks jäid, [lööwad] haljendama, sest talw oli soe, wiljajuured jäid rikkumata. Kõigi märkide järele on tänawu warane kewade kui weel aprillis korralikku wihma tuleb, wõib head wiljasaaki loota Ilmar Enok.

Täna 19 Martsil on Rooma paawsti käsu järelle kõigis waljamaa katoliku palwepidamised ja ülesässittawad jutlused Nõuukogude Wenemaa wastu. Paawst kutsub kõik usklikka üles pühele ristisõjale Wenemaa wastu, kus tema ütlemise järele usku taga kiusatakse ja pappisi surmatak[s]e See on kõik wale, usu pärast ei kiusada siin kedagi taga, rahwas paneb ise kirikud kinni ja ajab papid minema. Rooma pa[a]wst kardab usu lõppu terwes ilmas ja tahab sõjaga Nõuukogude walitsust kaotada. Aga see ei lehe tal iialgu karda. Ilmar Enok.

Rooma paawst8Sellel lehel on joonistus Rooma paavstist.

Magama. Kirjutama. Tegema.
Mängima. Töötama. Jooksma.
Malima. Nudma. Rehendada.
Kirjutama. Pesema. Rägima.
Getma.9Mõeldud sõna võis olla „Keetma“. Malima. Lugema.
Tuleb. Minema. Läheb.
Haukub Põlema. Ilmar Enok.

ILLUSTRATSIOON

22 Martsil saadeti külast wälja kulakute perekonnad. Kula[k]ute likwideerimine on tark tegu partei poolt, sest nad laotasid kollektiiwide ja walitsuse kohta kõiksugu laimujuttusid laiali ja olid kõige uue asja wastased. Las nad nüüd katsuwad, kuidas elu maitseb kaugele põhjamaal. Meil jäi külasse palju neid, kes kulakute järele nutawad, need on ise ka poolkulakud ja leinawad oma kallid sõpru. Nõuukogude walitsus häwitab kõik oma waenlased ja ehitab uue elu kollektiiwides. Ilmar Enok.

Walge. Paber. Kolane. Kana.
Punane. Kukk. Kirju. Koer.
Sinine. Meri. Must. Lehm.
Walge. Piim. Walge. Wotka

28 Marts. Meie Nõuukogude Liit on üks kuues osa terwest maailmast. Nagu kaardis näha, on ta wäga suur. Ini[m]esi elab temas 140 miljoni. Wäljamaa bursuide walitsused ei salli Nõuukogude Liitu, sest siin on tööliste ja talupoegade walitsus. Rikaste arwates pe[a]wad [nemad] walitsema ja head elu maitsema. Rooma paawst kutsus kõik üles püha sõta alustama meie wastu ja kuulutas, et kõik kes sõtta lähewad, saawad patud andeks Aga paawst kukkus haledasti läbi rahwast tuli wähe kiriku, töölised ei läinud sugugi ja ütlesid end kirikust lahti. Usuga ei saa enam kedagi petta. Ilmar Enok.

17 apr Meie külas on uus maajaotus ära otsustatud. Kollektiiwi liikmed saawad maad esimeses järjekorras, niisama ka üksikud kehwikud ja keskmikud. Kulakline element ja aktiiwsed kirikuliikmed saawad maa teises järjekorras, aga hääleõiguseta isikud ja wäljamaa alamad ei saa sugug[i] maad. Iga inimese peale antakse 4,5 hektari. Kui seda maad agronomi juhatuse[l] korralikult har[i]da ja selle juure tubli karjapidamine ja aiapidamine asutada, siis wõib ilusti äraelada. Laiskust pidada muidugi ei saa selle weikese maa juures peab käsi ja jalgu tublisti liigutama niikaua kui wähe masinaid on.

1. Kas on meie küla selle walitsusega rahul? Jah on
2. Kas on ne[i]d kes nurisewad?

riie                  7 x 58 = 4 r 06 k.                     4 –  06 k.10Arvutusülesandes on ühikuteks rubla (r) ja kopikas (k.).
sukur              2½ x 68 + 34 = 1 r. 70            1 –  70 –
kamsad11Tundmatu sõna. Võimalik, et mõeldud on sõna „kapsad“.       4½ x 20 = 9[0] k.            90 –
[kokku:]    6 r  66 k.

20 дест    21 лист.   26 м.    48 см.12Tõlge: дест. ’raamat (paberi mõõtühikuna)’; лист. ’leht’; м. ’meeter’; см. ’sentimeeter’.
14 дест.   15 лист.   18 м.    32 см.
6 дест.    6 лист.   12 м.    16 см.

ILLUSTRATSIOON

У портного была 24 м. материи из нее он употребил 4 м. 40 см. на пи[д]жаки, 1 м. 50 см. на жилеты и 2 м. 30 см. на брюки. Сколько материи осталось у портного? 15 м. 80 cм.13Tõlge: Rätsepal oli riiet 24 meetrit. Sellest kasutas ta 4 m 40 cm pintsakule, 1 m 50 cm vestile ja 2 m 30 cm pükstele. Kui palju jäi rätsepal riiet alles? 15 m 80 cm.

1000   1000     105814Esimene arvutustehe on õige, teised kaks mitte.
+ 1053 – 1053 + 8074
——   ——-    ——-
2053   1057      9022

Poest osteti 7 meetrit riiet 58 kop meeter, 2½ kilo sukrut 68 kop. kilo ja 4½ kilo kamsaid 20 kop kilo Kui palju sai 10 rublast tagasi?

13 mart.15Vihikut ei ole ilmselt täidetud järjest. Külvikampaaniat kirjeldav tekst lõpeb 14. aprillil, ent siis järgnevad varasemad, märtsikuus kirjutatud ülesanded ja harjutused.
Lagi. Lammas. Lipp. Lind.
Laud. Linda. Lõikab. Lumi.
Loodus. Liisa. Lilli. Lohe. Las.
Laps. Lõwi. Loomad. Lint.
Lina. Lamp. Leena. Lapp. Liikmed.
Lembbi. Laew. Linin. Luk.16Võimalik, et viimased sõnad peaksid olema „Lenin. Luuk.“.
Leida. Linda. Lehm. Luise.
Laul. Lase. Lind. Ljowa. Liiw.
Läbi. Laine. Loeb. Laks. Lendu.
Lõuna. Lendasid. Linn.
Lööts. Leeni.

15 час.     52 мин.    24 ст.     18 дест.17Tõlge: час. ’tund’; мин. ’minut’; ст. ’lehekülg’; дест. ’raamat (paberi mõõtühikuna).
8 –          34 –          16 ст.     12 дест.
7 час.     18 мин.      8 ст.       6 дест.

ВЫПОЛНИМ НАШУ ПЯТИЛЕТКУ.18Tõlge: Täidame meie viisaastaku. (Järgnevad joonistused.)